email adriaan nette

Tijd en ruimte

'Bij het merendeel van de moderne kunst in de openbare ruimte wordt hoogstens rekening gehouden met de omgeving waarin het kunstwerk moet functioneren. De ruimte is een gegeven. Evenzo wordt het tijdsaspect als zodanig geaccepteerd, door het stil te zetten in een tijdloos beeld of door het te integreren in tijdelijke, procesmatige kunst. In de nieuwe publieke kunst die nu in ontwikkeling is, is ruimte niet meer een bepaalde fysieke plek. Het is een uitdijende, beweeglijke ruimte, die in ieders beleving steeds weer anders wordt ervaren. Zowel de fysieke ontmoetingsruimte als de mentale belevingsruimte krijgt een tijddimensie. Tijd is in deze kunst geen lineaire verbinding tussen verleden en toekomst. Het is niet slechts het voorschrijdende proces waaruit zich, al voortbouwend op het verleden, de toekomst vormt. Het omvat ook meer dan het tijdpad of traject, waarin de verschillende stadia gepland en bekend zijn. Het begrip tijd, zoals de besproken kunstenaars het hanteren, is driedimensionaal. In hun werk kan de tijd omkeren of juist vooruitlopen, vertragen of versnellen, verbreden of versmallen. (..)'

'Adriaan Nette beweegt zich vrijelijk in de ruimte van de tijd. Het in het heden beleefde wordt gevoegd bij het geheugen en als verhaal geprojecteerd in de toekomst en vice versa. Tevens wordt de beleving van het heden opgerekt met uit het geheugen opgediepte beelden en met nieuw gewekte toekomstverwachtingen.'


Pag 200, Publieke kunst, Nieuwe dimensies in ruimte en tijd, voor kunstenaar en publiek.
Ina Boiten, NAi Uitgevers/SKOR
ISBN 90-5662-210-2

 
Meer Kremlin Geheugen

gemeenschapskunst
avant la lettre

betekenis van kunst
in de samenleving

relata refero
ik vertel u wat mij is verteld

bewustwordingstraject

kijken, luisteren en spelen

veelzijdige collectie
aan herinneringen

er is geen verleden
slechts een eeuwig durend nu

er gebeurde iets
zingende Kemlinkinderen

inspiratie
landelijke bekendheid

tijd & ruimte
in de nieuwe publieke kunst

En beziet het land
hoedanig het zij

Verwante projecten

CLICK
land van bloesem & vruchten

Monument
vd Individuele Herinnering

Reis
Naar De Verbeelding

Vreemd gaan
aan tafel met ..

 

 


Kremlin GeheugenKremlin Comfort, platform voor actieve wisselwerking