email adriaan nette

Veranderende functie van kunst

'Op zoek naar de veranderende functie en betekenis van kunst in de samenleving.'

'Zo zou je het werk van Adriaan Nette kunnen typeren. Als je met hem over kunst spreekt vallen woorden als interactie, bewogenheid, tegenwoordigheid van geest, inleveingsvermogen en ontvankelijkheid.
'Mijn manier van werken anticipeert op veranderende situaties. Wat ontstaat heeft te maken met de omgeving: met de maat, schaal en verhoudingen van bestaande objecten, met de geschiedenis van een plek, maar ook met de bewoners en andere gebruikers van die omgeving, hun persoonlijke geschiedenis en hun specifieke ervaringswijze van omgevingscondities. Kunst kan een factor zijn in het proces van ervaren van een situatie, het kan een katalysator zijn in het proces van waarnemen'.'


'Voor Adriaan Nette betekent kunst vooral het 'zich openstellen'. Niets staat bij hem vast, geen thema is heilig. Hij speelt in op het moment, de situatie en de plek. Vaste uitgangspunten zijn er voor hem niet. 'Mijn manier van werken heeft geen absolute vorm'. Zijn wortels liggen in de jaren zeventig, toen de schilderkunst 'dood' werd verklaard. Nette hield zich bezig met kunst op het grensvlak van geluid/muziek en theater, hij maakte videotapes, maar ook grafiek en werkte met papier, hout en plastic. Het tijdelijke had zijn voorkeur boven het 'eeuwige'. Meestal werkte hij dan ook aan kortstondige projecten, die echter door invloeden van buitenaf konden leiden tot duurzame neerslagen, waardoor een blijvende herinnering achterbleef. 'Kunst zou een streven van ontvankelijkheid in zich kunnen dragen, open naar alle kanten. Voor mij is dat geen psychologische strategie, maar een uitkomst van al of niet toevallige ontmoetingen waarbij verschillende denkwerelden gelegenheid krijgen zich aan elkaar te spiegelen.'

'In vroeger tijden was het mecenaat (kunstbeschermerschap) voorbehouden aan de adel en de kerk. Naast officiële kunst bestond er volkskunst, die met eerstgenoemde op gespannen voet stond. Allerlei processen hebben in de loop der eeuwen geleid tot veranderingen, niet alleen in de uitingswijze, maar vooral wat betreft de functie en de waarde van de kunst in de samenleving. 'Wat mij betreft is de scheidslijn tussen officiële kunst en volkskunst volkomen kunstmatig. Dit mechanisme, de machtsfactoren die bepalen dat deze zaken vastliggen, vecht ik steeds weer aan. Zo onderzoek ik bijvooorbeeld de grenzen van de opdrachtformulering, want in elke vorm of aanpak ligt een heel specifiek soort intentie opgesloten. En elk type aanpak heeft weer een eigen uitkomst, daarom is geen enkele situatie gebaat bij een standaardbenadering. In een aanpak is alle bruikbaar en staat vooraf geen enkel medium vast'.

'Het project 'Kremlingeheugen' in Gorinchem is gebaseerd op de hierboven geformuleerde uitganspunten en ideeën van Adriaan Nette. De herinneringen van de bewoners, die bijna allemaal van buitenlandse afkomst zijn en tientallen culturen omvatten, staan centraal in deze manifestatie. Het geheugen kan de aanleiding zijn voor beelden, terwijl beelden op hun beurt weer de aanleiding kunnen zijn voor voorstellingen omtrent vorm, functie en belang van het geheugen. 'Er ligt in de openbare ruimte nog zo'n groot avontuur te gaan', zegt Nette. 'De openbare ruimte zou je kunnen zien als een jungle die door continu veranderende omstandigheden ons steeds opnieuw vraagt om die eerste echte grote ontdekkingsreis te gaan maken. Wat mij betreft kan dat een permanente overlevingstocht zijn waarbij maatschappelijke verworvenheden, culturele waarden en sociale gebruiken steeds opnieuw worden getoetst. Kunst in publieke ruimten kan dit avontuur vorm geven, kunst kan ervaringen omzetten in tastbare beelden. Deze intenties vormen de basis van het project in de Schutterswijk'.

Piet Augustijn in Mooi versus Mentaliteit
Uitgave Kunstgebouw 1998

 
Meer Kremlin Geheugen

gemeenschapskunst
avant la lettre

betekenis van kunst
in de samenleving

relata refero
ik vertel u wat mij is verteld

bewustwordingstraject

kijken, luisteren en spelen

veelzijdige collectie
aan herinneringen

er is geen verleden
slechts een eeuwig durend nu

er gebeurde iets
zingende Kemlinkinderen

inspiratie
landelijke bekendheid

tijd & ruimte
in de nieuwe publieke kunst

En beziet het land
hoedanig het zij

Verwante projecten

CLICK
land van bloesem & vruchten

Monument
vd Individuele Herinnering

Reis
Naar De Verbeelding

Vreemd gaan
aan tafel met ..


Kremlin Geheugen

Bewoners laden actief hun Kremlingeheugen